Ngành Lịch sử

Đào tạo Cử nhân Lịch sử có kỹ năng thực hành nghề nghiệp về chuyên ngành lịch sử, có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn ñề trong mối quan hệ xã hội và nâng cao năng lực con người; có khả năng NCKH các vấn ñề có liên quan trong lĩnh vực lịch sử; nghiên cứu và giảng dạy lịch sử.

Cơ hội việc làm: Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu về KHXH và nhân văn; Giảng dạy lịch sử ở các trường ñại học, cao ñẳng, THCN, THPT, trường nghiệp vụ (sau khi học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm); Nghiên cứu tổng hợp, biên tập viên chuyên ñề trong các cơ quan khoa giáo; Biên tập, phóng viên báo chí, truyền hình; Bộ phận ñối ngoại của các cơ quan ngoại giao, du lịch, v.v

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Lịch sử

Video clip liên quan Ngành Lịch sử

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Lịch sử

Trường đại học Đà Lạt TDL (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
38 7229010 Lịch sử
Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

5

7229010

Lịch sử

Trường đại học Quảng Nam - DQU (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Tên ngành

Ма

ngành

11

Lich sử

7229010

Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Lịch sử72290102510Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh